Doetebol - Doetebol is een belevingstuin met robuuste speelnatuur waar kinderen met natuurlijke materialen kunnen spelen en wijkbewoners elkaar ontmoeten.

Doetebol is een belevingspark in Doetinchem met robuuste speelnatuur waar kinderen met natuurlijke materialen spelen en wijkbewoners elkaar ontmoeten.

In dit beleidsplan beschrijf Stichting Doetebol haar beleidsvoornemens voor de periode van 1-6-2016 tot 31-12-2017. Het door de stichting te voeren beleid in deze periode is sterk afhankelijk door het ter beschikking staande budget en de ontwikkelingen aangaande de wensen en eisen in het ontwikkelen van het terrein. Derhalve is het beleid dynamisch te noemen; de stichting zal bij de uitvoering ten alle tijden anticiperen op de ontwikkelingen en het beleid daarop aanpassen.

Strategie/doelstelling

Het beleid zal conform de statutaire doelstelling zijn. Namelijk: instandhouding en verdere ontwikkeling van een belevingspark met robuuste speelnatuur en eetbaar groen, waar kinderen met natuurlijke materialen kunnen spelen en kunnen leren van natuur en waar wijkbewoners elkaar ontmoeten. Dit zodat de Doetinchemse samenleving, met op de eerste plaats de omwonenden, daar op velerlei wijze gebruik van kunnen maken, en voorst al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden en bereiken van de statutaire doelstelling is het belangrijk te vermelden dat de stichting geen winstoogmerk heeft. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting  de met de activiteiten behaalde opbrengsten geheel ten goede laten komen aan de doelstelling.

Beleid/werkzaamheden

Het beleid en de werkzaamheden zijn binnen stichting Doetebol traditioneel opgezet. De Stichting beschikt over een bestuur. Het bestuur heeft project groepen opgezet waarin bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting zitting hebben. De project groepen hebben ieder hun eigen taak en voeren deze autonoom uit. Echter word regelmatig of na verzoek van het bestuur verslag uitgebracht van de voortgang van de verschillende projecten. De project groepen blijven de verantwoording van het bestuur.

De verschillende afspraken, nodig om een transparant en efficiënt beleid te kunnen voeren en de werkzaamheden goed en binnen de gestelde regels uit te voeren liggen vast in ons huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is dus ook deel van het beleidsplan.

Voor de benoemde periode zal de focus liggen in het werkelijk inrichten en realiseren van de opstallen binnen onze belevingstuin. De verwachting is dat 65% van de wensen welke zijn opgesteld, binnen deze periode gerealiseerd kunnen gaan worden. Deze realisatie is afhankelijk van verschillende factoren. Een belangrijke is de factor financiën. Ook is de factor overeenstemming inrichting niet onbelangrijk. Omdat wij ons op een grote, diverse, groep gebruikers richten is de juiste invulling er een van grote zorgvuldigheid, waarbij de verschillende gebruikers soms conflicterende belangen hebben.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van stichting Doetebol bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Vanessa Schreur
 • Secretaris: Jacqueline Kiwitz
 • Penningmeester: Fred Martin
 • Algemeen lid:  Willem Greven

Projectgroep samenstelling en doelstelling

Hieronder de verschillende projectgroepen met hun doelstelling per 18-8-2016.

Projectgroep Communicatie
Het helder en duidelijk communiceren om de boodschap van Doetebol goed over te brengen. Hierbij kan elk middel (bijvoorbeeld social media) worden ingezet. Ook onze website wordt via deze werkgroep ingezet en beheerd. Dit om eventuele sponsoren te interesseren maar ook om input vanuit de wijk te krijgen over bijvoorbeeld wensen. Ook staat de onderlinge communicatie onder verantwoording van deze project groep.

Leden:

 • Vanessa Schreur
 • Jacqueline Kiwitz
 • Roos van Dijk
 • Edwin Eggink

Projectgroep Financiën
De projectgroep Financiën is verantwoordelijk voor de financiën van de Stichting. Taken zijn het beheren van de gelden (penningmeester). Het opzetten van de budgetten en het maken van het financieel beleidsplan. Ook het jaarlijkse financieel overzicht valt onder deze project groep. Verder is een belangrijke taak het verwerven van (sponsor)gelden, zie sectie 6.

Leden:

 • Fred Martin (Penningmeester)
 • Rene Reumer

Projectgroep Groen
Projectgroep groen is primair verantwoordelijk voor de werkelijke inrichting van de speelnatuur binnen Doetebol. Hierbij is overleg met uitvoerenden en inventarisatie van de uit te voeren projecten belangrijk.

Leden:

 • Herman de Jonge
 • Jacqueline Kiwitz
 • Willem Greven

Projectgroep Participatie
Een van de zelf opgelegde taken van Stichting Doetebol is de participatie van met name scholen waarbij natuur centraal staat. Binnen deze project groep word o.a. getracht structurele samenwerking  tot stand te brengen met scholen binnen de gemeente Doetinchem. Dit in de breedst mogelijke zin. Hierbij kan gedacht worden aan participatie projecten om invulling te geven aan het park zelf (met craddle to craddle als leidraad), maar ook om de werkgroep financiën te ondersteunen in funding, bijvoorbeeld met crowdfunding.  Verder moeten na (deel) realisatie educatie projecten opgestart worden binnen Doetebol zelf waarbij natuur en groen de norm zijn.

Leden:

 • Rene Reumer
 • Willem Greven

Projectgroep Activiteiten
Binnen Doetebol is een van de doelstellingen het organiseren van activiteiten. Dit moet breed gezien worden. Een van de doelen van de activiteiten is het bevorderen van de saamhorigheid in de buurt (cohesie). Hierbij is de doel groep zo breed mogelijk, van jong naar oud, van mobiel naar hulpbehoevend. Ook educatie, met groen altijd in het achterhoofd, zal hoog in het vaandel staan. Na inrichting van het terrein zal dit een van de speerpunten binnen de stichting zijn

Leden:

 • Vanessa Schreur

Werving van gelden

Om de doelstelling van stichting Doetebol te realiseren is geld nodig. Naast het startkapitaal via de gemeente Doetinchem ter realisatie van de opstallen, is meer geld nodig voor inrichting en voor het jaarlijkse beheer en onderhoud. Stichting Doetebol wil zo breed mogelijk de beschikbare mogelijkheden benutten tot het verkrijgen van gelden.

Beheer en besteding van het vermogen  

Voorafgaand aan de uitleg betreffende beheer van het vermogen van stichting Doetebol het volgende:  Stichting Doetebol is een stichting zonder winstoogmerk.
Wij trekken dit zo ver mogelijk door binnen de organisatie, dit om alle (zo veel als mogelijk) gelden ten goede te laten komen aan de benodigde activiteiten die nodig zijn om onze doelstellingen te kunnen behalen.

Stichting Doetebol werkt volledig met vrijwilligers. Ook de bestuurders zetten zich vrijwillig in. Niemand binnen de stichting ontvangt een beloning of enig ander geldelijk voordeel. Ook worden er geen vacatiegelden betaald.

Als enige kan een vergoeding voor, duidelijk aantoonbare, gemaakte kosten gehanteerd worden.

Uit het bovenstaande blijkt dat alle gelden gebruikt worden voor de realisatie en instandhouding van onze belevingstuin.

Aan het einde van elk boekjaar (1-1 tot 31-12) worden, conform het reglement, de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld in de vorm van: winst en verlies rekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten.

Na goedkeuring en ondertekening door het bestuur  wordt een overzicht hiervan op de website gepubliceerd.

Tot op heden, i.v.m. oprichting per 18-8-2016, is nog geen boekjaar afgesloten. Derhalve zal uiterlijk februari 2017 de eerste publicatie aangaande financiële huishouding op onze site te vinden zijn.
Als blijkt dat de stichting haar doelen heeft bereikt, of om welke andere reden dan ook, zal de stichting worden opgeheven. Conform de oprichtingsakte en regels binnen de ANBI status zal het overgebleven vermogen dan worden uitgekeerd naar een ander ANBI status houder welke een vergelijkbaar doel nastreeft. Welke zal door het bestuur bepaald worden.